Ola Gjeilo (Frantsson)

Som Ola sjølv har skrive på paspatouet, er dette det fyrste fotografiet som vart teke av han etter at han vart ordførar i 1926. Han var da 35 år gamal.

OLAFRADFødd den 29/9 1891. Død 1978. 
Gift med Synne Vaagaasar den 9. juni 1891
Mor: Embjørg Amundsdatter (Amundssted) (f. 22/3 1870)
Far: Frants Olsson Gjeilo (Storkjørren) (f. 20/6 1861

Born:
Gregor
Embjørg Gjeilo
Torø Rudsar
Julianne Strandi
Frans (f. 30/9 1923)

olaogsy
Ola og Synne på bryllupsdagen 2/5 1912 fotografert av Stakston. Ola hadde da akkurat kome heim frå Voss Folkehøgskule.

Syskjen:
Anne (f. 14/8 1893 d. )
Marie (f. 25/2 1896 d.  )
Rønnaug (f.24/10 1989  d. 1900)
Amund (f. 16/3 1901 d.  )
Frants (f. 28/71904 d.  )
John (f. 3/2 1907 d.  )
Sverre (f. 30/8 1909 d.  )
Ragna (f.4/11 1911 d.  ).

Om Ola på lokalhistoriewiki
Digitalarkivet
Sjå avisoppslag i GD 1958 om gardsdrifta på Sygard.
Sjå historia om Sygard (Nordre) Gjeilo og Søre (Søpå) Gjeilo og om namnet Gjeilo.
Sjå bilde av Ola F. Gjeilo på Digitalmuseum.no

Ola F. Gjeilo fotografert av Stakston som ung. Fødd i 1891 kan han vel her vere 16-17 år. digitalmuseum.no

Ola Frantson på sine eldre dagar.  Foto Knut Hol. digitalmuseum.no

Digitalarkivet om Ola

Da Ola F. Gjeilo fylte 80 år var denne artikkelen innteken i avisa. Det går ikkje fram av utklyppet kven som har skrive innlegget.

I 1920 vart han valt inn i kommunestyret og han kom seinaer til å bli ein mykje nytta mann i dei aller felste verv og ombod i bygda. I åra 1926-28 og i 1932-34 var han ordførar. I alt var han med i kommunestyret i 17 år, siste gongen var i 1946-47, i det fyrste kommunestyret som vart vald etter krigen.

Under ei samtale med Ola F. Gjeilo for ei tid sidan kom han inn på og fortalde frå ordførartida si og særleg da um korleis økonomien i kommune stadig kravde hugsott og omtanek. Kommunekassa var jamnan på det næraste tom, og å få låne pengar for kommuna den gongen var så å segja uråd. sjølv til det mest naudsynlege og um ein fekk lånt, så var rentene høge og vilkåra utormåte harde. For ein del år attende gav Gjeilo ut eit hefte med erindringar frå si ordførartid, der han også skildrar kor vanskeleg økonomien var for kommunane i dei trongaste millomkrigsåra.

Ved sida av alle dei kommunale oppdraga som Gjeilo har vore pålagt, fall det rimeleg nok også på honom ei mengd verv og ombod ellers, utan at ein skal gå til nokor lang oppramsing av alt. Her skal det berre nemnast at han i mange år var med i styret for Skjåk almenning, at han var med i styret for Lom og skjåk ysteri i 27 år og han ein stor de av tida han var med i ysteristyret var formann der. I rådet for A/S Bøndernes Blad har han vore med i ei lang rekkje år og heilt til han sa frå seg attval ved siste årsmøte.

Alle dei verv og oppdrag som Gjeilo lenge hadde, kravde sjølvsagt mykje både av tid og arbeidskraft. Likevel var han kjent for at han dreiv garden sin, Sygard Gjeilo, på ein dugande måte. Dette gjaldt både jordbruksdrifta og husdyravlen hans.

Dersom ein kjem inn på desse tinga, delar han straks æra for dette med Synne, den framifrå dugande kona han hadde.

Det var mykje ekstra arbeid og hugsott for henne av den grunn at eg var så mykje burte, segjer han, noko som det er lett å forstå. Synne fall burt i 1956. Eldste sonen hadde da teke over garden.

Skjåk Kommunestyre 1926-1928. Ola som ordførar i midten fremst. digitalmuseum.no

Skjåk kommunestyre 1932-1934. Ola Frantson Gjeilo i midten fremst som ordførar. Digitalmuseum.no

Skjåk kommunestyre 1946 og 1947. Ola Frantson til venstre fremst. Var da formannskapsmedlem.  digitalmuseum.no

Skjåk jordstyre udatert.  Bak f.v.: Ola F. Gjeilo (f. 1891), Tor Gjerdet (f. 1888), Hans Teigen (f. 1895) Fremst f.v.: Ole O. Lindsheim (f. 1869), Andreas Syvergård (f. 1870). digitalmuseum.no

Formannskap i 1930-åra ?
Bak f.v.: Hans Teigen, Tor Gjerdet, Ola F. Gjeilo. Fremst f.v.: Andreas Syvergård, Ole Lindsheim, Sletten.digitalmuseum.no
Bryllaupet til Margit Haugtredet (f. Brekk 1905) og Torbjørn Haugtredet (f. 1901) i 1930. Digitalmuseum.no

Ola var fødd i 1891. Faren Frants var oppsynsmann i Veivesenet. I folketeljingane for 1900 går det fram at Ola budde saman med foreldra Frants og Embjørg og syskjena Anne og Marie i drengjestugu på nedre Skjåk (Skiaaker nedre). Rett etter denne folketeljinga (tidleg på 1900-talet) fløtte familen til Søre Gjeilo («Gjellaug nordre» eller i dag «Søpå Gjeilo»). Denne garden var tidlegare eigd og driven avSølfest Olsen Gjellhaug, som under tellinga i 1900 budde på garden saman med bestefaren Sølfest Rolvsen Gjellaug (f. 1824), Marit Olsdatter Aanstad (f. 1882) «husholderske» og Anna Olsdatter Haugtrædet «budeie og tjener». Det er fortalt at Sygard AAnstad stemde på retten på garden etter at familien til Ola hadde kjøpt garden og fløtt inn. Men den tidlegare eigaren insisterte på at Frants, Embjørg, Ola og søstrene skulle ha garden og det vart ingen takst. Frants var godt likt og var ein drivande kar.

Seinare vart altså Ola kjend og gift med Synne som budde på nabogarden Sygard Gjeilo og dei tok også etter kvart over drifta av garden. Ho budde der  saman med pleiefar og brorfar Gregorius Gjellaug og pleiemor Torø Pedersdatter.   Synne var fødd i 1893. Faren hennar Jo Vaagaasar var bror til Gregorius og hadde kjøpt Vaagaasar i Lom. Dei fekk i alt 8 ungar og i og med at broren Gregorius og Torø ikkje fekk barn, fløtte Synne til garden og ho budde på Sygard under teljinga i år 1900 om lag på den tida Ola og familien kom til nabogarden.

På garden (Sygard) budde det under tellinga i 1900 i alt 12 personar:
*Gregorius Rolvs. Gjellaug – selveier og gaardbruker f. 1848
*Torø Pederdatter Gjellaug – gaardmandskone f. 1863
*Synne Johnsdatter Vaagesar – arbeider i huset – pleiedatter  f. 1893
*Tjøstel Hans. Kmamsøderjor – tjener f. 1879
*Sigurd lars. Gjellaug – tjener f. 1883
*Rønnaug Erlandsd. Gjellaug – tjener f. 1879
*Torø Gregoriusdatter Bakken – føderaadskone og farsøster til   Gregorius f. 1827
I Føderaadshuset budde Synne Olsdatter Gjellaug f. 1823 som var føderaadskone og dattera Anne f. 1872.

På garden Sygard budde det under tellinga i 1875 i alt 16 personar:
Rolf Gregoriusen f. 1815 og kona Synne f. 1823, borna Gregorius f. 1848, Ole f. 1858, John f. 1864, Rolf f. 1866, Synne f. 1852, Kari f. 1855, Embjørg f. 1860 og Anne f. 1871, trenerstedrengen Ola Nilsen og tjenestepiken Thorø Sevadsdatter.  På garden budde også Gundhild f. 1844, som også var dotter til Rolf, saman med mannen Ole Olsen f. 1828 (arbeidde som skrædder og tømmermand) og sonen deire Ole Olsen f. 1874. Rolf Gregoriusen og familien eigde da 2 hester, 2 føl, 2 okser, 2 kyr, 14 kalver, 8 sauer, 49 gjeter, 28 svin, 6 ful, 1:2 by7 1:2 hal; erter 1:8;po6.
Familien til Ole Olsen og Gundhild eigde 1 ku, 2 sauer og 4 gjeter.

På garden Sygard budde det under tellinga i 1865 i alt 16 personar:
Rolf Gregoriusen f. 1815, Synne Olsdatr. f. 1823, borna Gregorius f. 1848, Ole f. 1858, John. f. 18667, Thorø, f. 1841 og sonene hennar Sølfest f. 1863 (Thorø er ei flyttet til Manden, står det i tellinga), Gunhild f. 1843,  Rønnaug f. 1845, Anne f. 1849, Synne f. 1851, Kari f. 1854,     Embjørg f. 1859, føderaadskona Thorø 76 år gml, tjenestedrengen Guttorm Hansen 19 år gml og Thord Johnsen, Inderst, Forpagter 59 år, Lom. På garden var det i 1865 3 hester, 23 kyr, 70 sauer,  19 gjeter, 5 svin og Utsæd; rug 1 1/2; byg 7;poteter 2 1/2.

Skjåk jordstyre 1957. Ola til venstre. Fotograf: Stakston, Kristian. Digitalmuseum.no
Skjåk jordstyre 1957. Ola til venstre. Fotograf: Stakston, Kristian. Digitalmuseum.no
Bryllaupet til Rolv Kjeka (f. 1892) og Livø Kjeka (f. Skrinde 1895). Også  her  var  båe  mine  bestefedre  med  på  same  bryllup.  Bestemor Synne  står  bak  heilt  til  høgre.Digitalmuseum.no
Ola F. Gjeilo (f. 1891) Digitalmuseet, Gudbrandsdalsmusea.

Fotoarkiv Ola Frantson Gjeilo